Gospodarka odpadami

Z uwagi na wielkość i ilość wykonywanych wykopów pod fundamenty słupów na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstaną ogromne ilości urobku – gruntu wydobytego z miejsca wykopu. Zagospodarowanie tak dużych ilości odpadu stanowić będzie poważny problem logistyczny oraz będzie powodować znaczne oddziaływania między innymi na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w związku z pracą pojazdów wywożących te odpady.
 
W dokumentacji wykonanej przez gminę Cegłów wykazano iż zagospodarowanie tak dużych ilości odpadu o kodzie 170504 (Gleba i ziemi, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503) stanowić będzie poważny problem logistyczny oraz będzie powodować znacznie większe niż założono w Raporcie oddziaływania między innymi na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w związku z praca pojazdów wywożących te odpady.
 
Zwróciliśmy również uwagę, że w dokumentacji - Raporcie OOS dla etapu eksploatacji planowanego przedsięwzięcia sposób postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi, powinien być dokładnie wyjaśniony. Stwierdzenie w punkcie 10.1.2 Etap eksploatacji - Raportu, że sposób postępowania z odpadami będzie oparty o wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. jest nie wystarczający.
 
Powstające podczas realizacji inwestycji odpady powinny być magazynowane selektywnie i gromadzone w szczelnych, przykrytych kontenerach ustawionych na zapleczu budowy zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą być wytworzone w trakcie budowy powinny być umieszczane w oddzielnych, szczelnych, przykrytych oznaczonych kontenerach celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją. Odpady powinny być zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych oraz zabezpieczone przed pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
 
Inwestor w raporcie nie wskazuje konkretnego sposób zabezpieczenia składowanych/ używanych na terenie budowy materiałów i odpadów podatnych na wymywanie, tak aby chronione było środowisko przed zanieczyszczeniem. Określony w punkcie 14.5.1 Etap budowy Raportu sposób zabezpieczenia składowanych/używanych na terenie budowy materiałów i odpadów podatnych na wymywanie w wielu przypadkach jest nie wystarczający.
Copyright ©2018, All Rights Reserved.