Krajobraz

Wpływ przedsięwzięcia na wizualność i wartość przyrodniczą krajobrazu ma duże znaczenie, również pośrednio wpływa na zdrowie ludzi.  Strefa wizualnego oddziaływania znajduje się w odległości do 1 km  od linii i stanowisk słupowych. Są to tereny, z których elementy linii będą najbardziej widoczne, a w związku z tym będą potencjalnie najbardziej oddziaływały na krajobraz.
 
Dokonano analiz wizualizacyjnych, jednak żadne obrazowanie przy pomocy  instrumentów graficznych nie przedstawią zakresu oddziaływań krajobrazu na codzienne odczucia  mieszkańców gminy pozostających w permanentnym oddziaływaniu  krajobrazu zmienionego niekorzystnie.
W tej strefie znajdują się następujące miejscowości - Waliska, Dąbrówka, Oleksianka.
Liczba mieszkańców tych miejscowości które znajdą się w I strefie znaczącego oddziaływania wizualnego wynosi dla całej długości linii – 2459.
 
W dokumentacji oddziaływań negatywnych odnoszących się do wartości środowiskowych oraz zdrowia mieszkańców gminy przeprowadzono szczegółową analizę Ekspozycji na zmianę krajobrazową oraz wyznaczono zakres oddziaływania zmiany krajobrazowej na gminę Latowicz. Powyższe uwagi zawarto w formule wskazującej na fakt iż wykonanie inwestycji w wariancie zakładanym w zbyt znaczący sposób oddziaływuje na gminę i jej mieszkańców a tym samym nie powinien być przeprowadzony w założonym układzie techniczno-technologicznym.
Copyright ©2018, All Rights Reserved.