Rolnictwo

Zajęcie terenów rolnych w fazie budowy i eksploatacji projektowanej linii 400 kV skutkuje obniżeniem, a nawet redukcją uzyskiwanych przez rolników plonów. Zajęcie terenu w fazie budowy oznaczać będzie zajęcie terenów działek stanowiących własność indywidualną dla wykonania wskazanych operacji technologicznych budowy linii. Dodatkowo, odwodnienia wykopów podczas fundamentowania obniżą poziom wody gruntowej, zaburzając gospodarkę wodną terenów w pobliżu budowy, co będzie miało negatywny wpływ na wegetację roślin.
 
W związku z powyższym określono główne bloki tematyczne przeprowadzonych analiz i opisano je jako:
 
Oddziaływanie przedsięwzięcia na tereny rolne i uzyskiwane plony
W dziale wykazano znaczący wpływ inwestycji na przedmiot analizy a tym samym podniesiono argument poniesienia kosztów odszkodowań za utraconą produkcję rolną.
 
Obliczenia zasięgu leja depresji
W dziale wyznaczono tzw. lej depresji czyli obniżenie poziomu wód w gruncie i wykazano że wpłynie negatywnie na przedmiot gospodarki terenowej, potencjalnie na migrację zanieczyszczeń wgłąb gruntu, zmianami w przepływie wód podziemnych i deformacjami szkieletu skalnego.
Przeprowadzone analizy wykazały również nieuzasadnione przyjęcie tezy że całość wody z pompowań przy fundamentowaniu zagospodarowana zostanie in-situ i zebrana w całości do beczkowozu. W dokumentacji przedłożonej przez gminę określono iż należy rzetelnie określić ilości i jakość tych wód a także urealnić sposób gospodarowania nimi a w ślad za tym, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia uzyskać stosowne decyzje administracyjne (w tym pozwolenia wodnoprawne).
 
 
Rys. 1 Wypadkowy zasięg lejów depresji
Copyright ©2018, All Rights Reserved.