Powietrze

Emisja Lotnych Związków Organicznych
Po zamontowaniu słupów elektroenergetycznych wykonywane będą prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowych konstrukcji. Posadowienie około 140 słupów elektroenergetycznych będzie stanowiło znaczącą ilość zużywanych farb wierzchniego krycia. Na terenie budowy będzie także zachodziła emisja gazów i pyłów związanych z ruchem kołowym pojazdów silnikowych i urządzeń technicznych.
W opracowaniu przedłożonym przez gminę Latowicz wykazano iż inwestor w sposób nieuzasadniony odstąpił od obliczeń stężeń związków wchodzących w skład farb krycia wierzchniego aplikowanych na słupy po ich posadowieniu w terenie.
 
W fazie eksploatacji linia będzie generować powstawanie ozonu i tlenków azotu. Ozon w dolnej warstwie atmosfery - troposferze - jest zanieczyszczeniem powietrza, które negatywnie wpływa na zdrowie ludzi. Jego podwyższone stężenie w powietrzu może prowadzić do reakcji zapalnych oczu czy chorób dróg oddechowych, w tym nasilenia objawów astmy oraz zmniejszenia wydolności płuc. Pierwszymi objawami podrażnienia są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie jak kaszel, płytki oddech, drapanie w gardle, senność oraz bóle głowy. Organizm człowieka broni się przed przedostającym się do płuc ozonem i zmniejsza ilość wdychanego tlenu, co w konsekwencji może powodować nasilenie chorób układu krążenia. Ponadto podwyższone stężenia ozonu niszczą roślinność oraz przyspieszają korozję materiałów.
W opracowaniu przedłożonym przez gminę Latowicz wykazano iż inwestor w sposób nieuzasadniony odstąpił od obliczeń stężeń ozonu i tlenków azotu wokół linii, generowanych przez nią w fazie eksploatacji.
 
Intensywne pole elektryczne wokół linii elektroenergetycznych wysokich napięć powoduje niekorzystne dla zdrowia zjonizowanie powietrza, procesowi temu najczęściej towarzyszy charakterystyczny hałas od linii, szczególnie dobrze słyszalny w wilgotnych warunkach środowiska (opady, mżawki itp.). Jony powstające wskutek emisji z linii elektroenergetycznych przyczepiają się do cząstek zawieszonych w powietrzu (szczególnie pyłu zawieszonego), tworząc zjonizowany pył o różnym składzie frakcyjnym (PM 10, PM 2.5, PM1), który po wchłonięciu do płuc wskutek oddychania posiada zwiększoną zdolność trwałego osiadania w płucach. Powyższe zjawisko jest szczególnie niebezpieczne na terenie Polski, gdzie ilość pyłów zawieszonych w powietrzu atmosferycznym na przestrzeni całego roku kalendarzowego jest przekraczana w stosunku do dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowo wiele przeprowadzonych badań skupiających się na zapadalności dzieci na białaczkę wskazuje na silny związek między lokalizacją linii wysokich napięć a odległością do ok. 600 metrów od linii.
 
Rys. 3 depozycja zanieczyszczeń w płucach w zależności od składu granulometrycznego aerozoli (źr.: ICRP lung model)
 
W opracowaniu przedłożonym przez gminę Latowicz wykazano iż inwestor w sposób nieuzasadniony odstąpił od obliczeń stężeń i analizy oddziaływania na organizmy żywe, w tym trwałe osiadanie w płucach związków zjonizowanych generowanych wskutek pracy linii po jej oddaniu do użytkowania, w tym m.in. pyłu i innych związków agregujących, w związku z powyższym dokonano oszacowania strefy oddziaływań którą zobrazowano na mapach z izolinią, wskazującą przybliżony zasięg oddziaływania aerosanitarnego które oparto na wyżej przytoczonych pracach naukowych. Mapy dołączono do niniejszego opracowania.
Copyright ©2018, All Rights Reserved.