Hałas

Podczas budowy wykorzystane zostanie wiele maszyn i sprzętu powodującego uciążliwość akustyczną dla sąsiadujących terenów. Ze względu na powyższe wykonano orientacyjne szacowanie poziomów hałasu w środowisku, wraz z modelowaniem wybierając przykładowe lokalizacje baz budowlanych. Urządzenia deklarowane przez inwestora, takie jak wkrętak pneumatyczny, sprężarka czy agregat prądotwórczy, będą urządzeniami charakteryzującymi się znaczącymi mocami akustycznymi.
 
Przeprowadzona ocena wpływu bazy wraz z niezbędną infrastrukturą na zmianę klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących z projektowaną inwestycją uwzględniła porę dzienną (8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia). Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się wśród terenów rolnych i zabudowy w większości jednorodzinnej, która jest zabudową chronioną akustycznie.
W inwestycji poddawanej ocenie wyszczególniono hałas pochodzący od pracujących maszyn i urządzeń związanych z działalnością bazy. Symulację komputerową stanu akustyki terenu obiektu i poziomu hałasu przechodzącego do środowiska wykonano dla sytuacji, gdy do istniejącego stanu wprowadzone zostaną założone procesy budowlane i pomocnicze.
 
Określenie zasięgu uciążliwości hałasu wykonano metodą symulacji komputerowej z zastosowaniem programu komputerowego HPZ_2001 wersja listopad 2012, opracowanego do Instrukcji ITB nr 338/2005 - "Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku" - do określenia poziomu hałasu ze źródeł stacjonarnych, urządzeń towarzyszących i pomocniczych wytwarzających hałas.
Parametrem charakteryzującym emisję hałasu jest równoważny poziom mocy akustycznej A każdego źródła. Poziom mocy akustycznej pojedynczych źródeł dźwięku określono w oparciu o szacunki przybliżone, dostępne dane literaturowe i katalogowe o mocy akustycznej poszczególnych urządzeń wytwarzających hałas.
Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji przedstawiono na mapie z izoliniami dla przykładowego obszaru.
 
 
Analiza zmian klimatu akustycznego w porze dziennej od bazy (zaplecza budowy) dla założonej, przykładowej lokalizacji pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków:
Równoważny poziom dźwięku na granicy terenów chronionych akustycznie, najbliższych inwestycji może przekroczyć wartości dopuszczalne 55 dB(A) w porze dziennej.
Nadmienić należy że symulacja wykonywana była dla uproszczonej ilości źródeł wobec braku szczegółowych danych wejściowych a także szczegółowej lokalizacji. Wobec występowania znaczących ze względu na moc akustyczną źródeł hałasu zalecono przeprowadzenie uszczegółowionych analiz.
Copyright ©2018, All Rights Reserved.