Skrócony opis przedsięwzięcia przedłożony przez inwestora
 
Projektowana linia przechodzi głównie przez otwarte tereny rolne, częściowo jednak przecina kompleksy leśne. Teren objęty robotami ziemnymi przed rozpoczęciem prac będzie „oczyszczony” z drzew i krzewów. Prowadzenie wykopów pod fundamenty będzie wymagało odwadniania, proces ten jest kontynuowany aż do zakończenia prac w wykopie.
 
Inwestycja liniowa w wariancie realizacyjnym znajduje się na obszarze siedmiu gmin zlokalizowanych w dwóch województwach łączna długość linii napowietrznej wynosi około 51,4 km. Powierzchnia zajęta przez pas technologiczny wynosi około 3,6 km2 natomiast powierzchnia zajęta przez podstawy słupów zawiera się w przedziale od 0,03 do 0,07 km2.
 
Szacuje się, że realizacja inwestycji będzie trwała około półtora roku (obejmie więc wszystkie okresy wegetacyjne), przewidywany czas funkcjonowania instalacji wynosi minimum 70 lat, po zakończeniu eksploatacji przewiduje się, że demontaż zostanie wykonany w ciągu jednego roku.
 
Oddziaływanie linii napowietrznych jest różnorodne, a dotyczy między innymi emisji pól elektromagnetycznych, hałasu i zakłóceń radioelektrycznych. Linie napowietrzne powodują także ograniczenia w wykorzystaniu terenu pod liniami, jak i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, tworząc tak zwane strefy ograniczonego użytkowania.
 
W celu realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie wykonanie poniżej wymienionych prac budowlanych:
         zapewnienie dojazdu do stanowisk słupów,
         przygotowanie stanowisk fundamentów,
         dostarczenie nowych elementów konstrukcji (słupów i fundamentów),
         montaż fundamentów (w wykopie),
         montaż słupów (scalenia konstrukcji i ustawienia na fundamentach),
         montaż przewodów i osprzętu (na słupach).
W kolejnych zakładkach opisano poszczególne oddziaływania budowanej linii na życie mieszkańców gminy i ich otoczenie.
Copyright ©2018, All Rights Reserved.